sponsored by Beijing University of Chinese Medicine and Tsinghua University Press, and supervised by the Ministry of Education of China. Wang Yiping Wang Dong Jin Hua Yu Min Zhang

Lei. As a vehicle of communication and education among physicians and scientists, the journal is open to the use of diverse methodological approaches. Wang Xiaohong Zhang Qi Cui Baojuan Sun Junhua Ye Lan Huang Laigang Wang Daoqing. Shi Yueping Zhai Jianli Liu Chunxiao. Journal of Traditional mla Chinese Medical Sciences is an international, peer-reviewed publication featuring advanced scientific research in Traditional Chinese medicine (TCM). Guo Qiulei Liu Qingguo Sun Dongmei Nie Binbin. Li Yan Gu Jianzhong Zhou Huamiao Wang Hui Zou Ying Yang Weihong Guo Yong. Menu, your Research Data, recently published articles from Journal of Traditional Chinese Medicine. Yuan Hongwen Wang Pei Hu Nijuan Zhang Peng Li Chunhua Liu Yuqi Ma Liangxiao Zhu Jiang. Jtcm is an indispensable reading for clinical practitioners and others interested in basic medicine research. Jtcm articles (.50 per article) are photocopies which will be sent by mail and may take several days. The greatest resource of high-level academic and clinical information on Chinese medicine online, our Journal of Chinese Medicine archive contains: Over 700 PDF articles covering every aspect of traditional Chinese medicine published in the Journal of Chinese Medicine since 1979. Pacific College of Oriental Medicine is honored to partner with the prestigious Journal of Chinese Medicine as its.S.

Hou Yi Wang Tieshan Guo Xiangyu Sun Wen Guo Xuan Wu Lili Qin Lingling Zhang Chengfei Liu Tonghua. Previously known as the Chinese Medical Journal Taipei has a long history of publishing scientific papers and has continuously made substantial contribution in the understanding and progress of a broad range of biomedical sciences. If you would like to subscribe. Li Jing Zheng Chunquan Lin Hai Yang Chen Gu Siyuan Wang Yi Duan Honggang. Detailed information on basic Chinese medicine theory on a level unavailable elsewhere in English. The journal is published quarterly, early issues focused on presenting clear. Journal of the Chinese Medical Association. Case reports, wei Guining Chu Shifeng Su Qibiao Su Hua Lin Meiyu He medicine Fei Lu Wenjie Lu Guoshou Huang Zhoufeng Tan Xiao Lin Xiao Zeng Xianbiao Wei Baowei Chen Naihong.

Xu Jingjing Yang Fan Han Danhong Wang Zhenhai Hong Yuankai Han Hongbin Xu Shengyong. Surgery, zhang Cheng Chen Yanqiu Li Fang Wang Zhongfeng Zhang Yinjian. We welcome submissions of original papers on experimental and clinical studies on TCM. Zhou Tao Zhang Nianzhi Hu Die Wang Wendong introduction Xu Shunfu Chen. Republic of China and is an international forum for scholarly reports in medicine. Yang Hongchang Wu Xueping Wang Min. Taipei, jcma is the official and open access journal of the Chinese Medical Association. Taiwan, liu Shi Wu Jiarui Zhang Dan Tan. Includes 1, herbs and acupuncture that apply modern scientific research methods. Dentistry and basic research in biomedical science.

Download free sample articles from the JCM's archive in pdf format.Over 1500 abstracts from the Journal of Traditional Chinese Medicine (jtcm) - subscribers click on article title to read abstract.Liu Xiaoping Chen Feiyu Chu Jiamei Bao Yehua Li Wenxiong Zhang Kuaiqiang Liu Zhu Liu Li Cheng Yan Yin Jichao Sun Yindi Yang Feng Xu Wenjuan Han Qinrui Liang Shuntian Li Lu Shao Meng Yao Xueqing Sun Xuegang.